U bevindt zich momenteel op de website van de Verzekeringsmaatschappij AFI.ESCA Luxembourg S.A., vennootschap naar Luxemburgs recht met 13.000.000€ eigen vermogen. Opgenomen in het Luxemburgs Handelsregister onder het nummer B175991, matricule 2013 2204 277 en BTW nummer LU 26 95 03 11.
Heeft haar maatschappelijke zetel te L-2714 Luxemburg, 4 rue du Fort Wallis.
Erkend door het Luxemburgs Ministerie van Financiën van de Luxemburgse regering als Verzekeringsmaatschappij voor de takken leven : I, III, VI.
De toezichthouder is : Commissariat aux Assurances
7, boulevard Joseph II,
L – 1840 Luxembourg
Fax : (+352) 22 69 10
Telefoon : (+352) 22 69 11-1
Groothertogdom Luxemburg
Website http://www.commassu.lu

 

Het surfen en de raadpleging van onderhavige website is onderworpen aan de Luxemburgse wetgeving, alsook aan de volgende bijzondere voorwaarden. Door verder te gaan met de raadpleging van deze website, geeft de bezoeker en/of gebruiker zijn uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden als zijnde de contractuele voorwaarden.

Deze website werd gecreëerd en ondergebracht door het agentschap van advies en communicatie PLK:

11, allée des Fougères
78440 LAINVILLE EN VEXIN
Tel : +33 (0)1 42 59 62 00
E-mail : Contact@plk.fr
www.plk.fr
Gérant : Pierre Leveillet

 

ALGEMENE INFORMATIE

De inhoud van deze website is louter indicatief, bestemd voor algemene informatie aan de klant, met betrekking tot de diensten aangeboden door AFI.ESCA Luxembourg S.A..

De inhoudelijke informatie op deze website maakt in geen geval deel uit van een aanbod of een aanleiding tot aankoop of verkoop van een levensverzekeringsproduct. Deze informatie heeft in geen geval betrekking op juridisch, fiscaal of ander advies en geldt enkel voor het moment dat ze verschaft wordt. Alle aanvragen met betrekking tot verzekeringsproducten dienen gericht te worden aan AFI.ESCA Luxembourg S.A..

AFI.ESCA Luxembourg S.A. waarborgt niet het adequaat karakter, de juistheid of de uitvoering van eender welke informatie op onderhavige website en kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van fouten of vergetelheden welke voorkomen. De gebruikers zijn gelast van de evaluatie van de juistheid, de uitvoering of de nuttigheid van elke informatie alsook van het exacte karakter van de gepubliceerde informatie op deze website.

AFI.ESCA Luxembourg S.A. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, voortvloeiend uit handelingen of weglatingen gebonden aan het gebruik of de toegang van onderhavige website.

AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

AFI.ESCA Luxembourg S.A. is houder van de intellectuele eigendomsrechten op de merknamen, de logo’s, de foto’s en alle andere elementen weergegeven op deze website. Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden. De gebruiker heeft geen recht tot wijziging, kopiëren, verdelen, overdragen, weergeven, publiceren, verkopen, onder licentie toekennen, aanverwante werken aanmaken, of tot gebruik van de inhoud van de website tegenstrijdig aan het doel van de site. Geen enkele elektronische of mechanische publicatie mag geschieden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord vanwege de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten. De gebruiker kan geen eigendomsrecht verkrijgen met betrekking tot de software, programma’s, informatie, toepassingen of instructies ter beschikking gesteld door AFI.ESCA Luxembourg S.A.. De gebruiker verbindt zich tot het naleven van de door AFI.ESCA Luxembourg S.A. opgelegde gebruiksvoorwaarden door slechts te beschikken over een gebruiksrecht. AFI.ESCA Luxembourg S.A. heeft het recht tot wijzigen, aanvullen of verwijderen van informatie op de website, op eender welk moment en zonder voorafgaand verzoek.

 

WEBSITE AANGEDUID VIA LINKS

Onderhavige website kan automatische links aanbieden naar websites van derden, of toegang verschaffen tot informatie aangeboden door derden. AFI.ESCA Luxembourg S.A. wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking van de inhoud van elk andere website. Een link naar een andere website kan voorgesteld worden enkel voor het gebruiksgemak en behoeft geen inhoudelijke goedkeuring vanwege AFI.ESCA Luxembourg S.A., of voor aangeboden diensten of producten. AFI.ESCA Luxembourg S.A. draagt of aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele vooroordelen, rechtstreeks of onrechtstreeks, voortvloeiend uit de toegang van de gebruiker tot deze andere websites.

 

RECHTSPRAAK EN WET VAN TOEPASSING

De geleverde informatie op deze pagina is onderworpen aan de wetgeving van het groothertogdom Luxemburg. Iedere betwisting relevant aan het gebruik van deze portaalsite, de druk, de registratie of de reproductie van de gehele of gedeeltelijke informatie van deze website, valt onder de bevoegdheid van de Luxemburgse wetgever.

 

GEGEVENS MET PERSOONLIJK KARAKTER

De eventuele gegevens met persoonlijk karakter die de gebruiker meedeelt op de website worden behandeld conform de Wet van 2 augustus 2002 met betrekking tot de bescherming van personen ten aanzien van de behandeling van gegevens met persoonlijk karakter. Geen enkele informatie wordt verzameld zonder toedoen van de gebruiker. De gebruiker beschikt over een recht tot toegang, aanpassing of verwijdering van zijn persoonlijke gegevens, mits het richten van een schrijven naar AFI.ESCA Luxembourg S.A.. De persoonlijke gegevens worden met de grootste vertrouwelijkheid behandeld en dienen afgeschermd te worden voor externe toegang, verlies of wederrechtelijke inbezitneming. De gegevens worden slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze vergaard zijn, voorvloeiend uit de omstandigheden of voorzien in de wet. De gegevens met betrekking tot een persoon zijn gegevens voor gebruik om deze persoon te bepalen. Hier maken bijvoorbeeld deel van uit : de naam, het e-mail adres of telefoonnummer. Deze bevat eveneens gegevens met betrekking tot persoonlijke voorkeuren, zoals tijdsbestedingen en affiliaties, voorkeuren met betrekking tot andere websites. De persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende de noodzakelijke periode waarvoor ze verzameld werden, of voor het doel van een bijkomende verrichting, en binnen de voorgeschreven wettelijke termijnen. Teneinde conform te zijn aan de wettelijke verplichtingen van toepassing, kunnen gegevens overgemaakt worden aan publieke of gerechtelijke autoriteiten of rechtbanken.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Specifieke risico’s gebonden aan informatica netwerken

Wij stellen technische en organisatorische middelen ter beschikking bestemd om de veiligheid en de privacy van de bestanden samengesteld vanaf nominatieve gegevens, op onze website te waarborgen, Wij beheersen echter niet alle risico’s gebonden aan het gebruik van internet. U verklaart kennis te hebben genomen en het aanvaarden van en de karaktereigenschappen van informatica- en telecom toepassingen. AFI.ESCA Luxembourg S.A. kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden in volgende gevallen, zonder een beperkende lijst te zijn :

 • Netwerkonderbreking, vertragingen in de routering van elektronische berichten of alle andere gegevens;
 • Hardware- of softwarefouten;
 • Kwaadwillige handelingen, diefstal van gegevens, computervirussen, onvoldoende bescherming en veiligheidsmaatregelen;
 • Foutief gebruik, foutief gebruik van hardware en software;
 • Verlies van gegevens en/of transacties, werkonderbrekingen of verlies van geldelijke aard tot gevolg;
 • Problemen gebonden aan de inhoud van de website, e-mails en alle informatie die door de netwerken wordt verzonden;
 • Misbruik of kwaadwillig gebruik van gegevens, teksten, afbeeldingen of informatie;
 • Alle gevallen van overmacht, onvoorziene gebeurtenissen of alle andere oorzaken die niet afhankelijk zijn van de opzettelijke wil van AFI.ESCA Luxembourg S.A.;
 • ESCA Luxembourg S.A. oefent geen controle uit over de aard of kenmerken van gegevens die door het servercentrum zouden kunnen gaan.

Bijgevolg aanvaardt AFI.ESCA Luxembourg S.A. geen verantwoordelijkheid voor de diensten die toegankelijk zijn via het internet en in het bijzonder voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, ongeacht de oorzaken, oorsprong, aard of gevolgen, veroorzaakt door iemands toegang tot de site, of de onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen, het gebruik van de site en/of het krediet dat wordt verleend aan informatie die direct of indirect van deze laatste afkomstig is.

 

TOEGANG PRO

De Toegang PRO is een tool voor het raadplegen van contracten exclusief voorbehouden voor makelaars van AFI.ESCA Luxembourg S.A.. Iedere makelaar heeft toegang tot zijn portefeuille, via eigen toegangscodes. Deze toegangscodes zijn strikt persoonlijk. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en uw paswoord, het beperken van de toegang tot uw computer, en voor zover toegestaan door de wetgeving van toepassing, gaat u ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor alle activiteiten die worden uitgevoerd vanuit uw account of met uw paswoord. U moet alle nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat uw paswoord vertrouwelijk en veilig blijft en u moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen indien u verondersteld dat iemand anders op de hoogte is van uw paswoord, of misbruik maakt van het gebruik van uw paswoord. U bent verantwoordelijk voor de geldigheid en volledigheid van de informatie die u aan ons heeft verstrekt en moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in deze informatie. Informatie en persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk voor het ontvangen van online aanbiedingen van de maatschappij, het onderschrijven van aangeboden diensten en het beheer van de relaties met de website. Elke weigering om de verplichte vragen op het formulier voor het aanmaken van een account te beantwoorden, resulteert in het niet abonneren op online aanbiedingen. U kunt uw informatie en accountinstellingen openen en wijzigen in het gedeelte “Toegang PRO” van de website. Wij behouden ons het recht om toegang te weigeren, om de inhoud te verwijderen indien deze tegenstrijdig is aan de wetgeving van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden of in rechtstreeks lijn tegenstrijdig is aan de voorwaarden van onze maatschappij.

 

BELEID INZAKE KLACHTENBEHEER

De klacht stemt overeen met elke uiting van ontevredenheid van een verzekeringnemer, prospect, verzekerde, begunstigde, een tussenpersoon of een dienstverlener, gericht aan de maatschappij, met betrekking tot haar producten, diensten of het proces zelf in het beheer van verzekeringscontracten en de voorwaarden ervan. Ter ondersteuning van de klacht moet de volgende informatie worden vermeld : familienaam, voornaam, volledig adres, telefoonnummer, in voorkomend geval een e-mailadres, evenals een duidelijke omschrijving van het onderwerp van de klacht, vergezeld van alle documenten en details met betrekking tot het betreffende verzekeringsproduct of dienst. Klanten worden geldig per post naar volgend adres gestuurd :

 

AFI.ESCA Luxembourg S.A.

4, rue du Fort Wallis

L – 2714 Luxembourg

 

De briefwisseling met de besluitvorming wordt binnen de redelijke termijn (één week of meer) verzonden. Wanneer een klacht een complexere analyse vereist waar een langere behandeling noodzakelijk is, wordt eerst een ontvangstbevestiging van de klacht naar de klager gestuurd. In geval van onenigheid over de behandeling van de klacht, kan de persoon die de verzekeraar heeft verzocht ook contact nemen met :

 • Het Luxemburgse Association des Compagnies d’Assurances (ACA), B.P. 448 L-2014 Luxembourg
 • Bij L’Union Luxembourgeoise des Consommateurs (UCL), 55 rue des Bruyères L-1274 Howald
 • Bij het Commissariat aux Assurances (CAA), 7, Boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg.