Integratiebeleid voor duurzaamheidsrisico’s

De groep AFI ESCA is actief in de verzekeringssector met drie verzekeringsmaatschappijen, gevestigd in Frankrijk en Luxemburg: AFI ESCA en AFI ESCA Luxembourg (levensverzekeringen en kapitalisatiecontracten), en AFI ESCA BOAR, die alle geconsolideerd zijn door AFI ESCA HOLDING (Luxemburg).

Dit beleid is geldig voor de drie verzekeringsmaatschappijen.
De groep AFI ESCA werkt al enkele jaren aan de invoering van een duurzame ontwikkelingsbenadering in haar activiteiten en in haar relaties met haar werknemers, verzekerden, klanten en partners.
Duurzame ontwikkeling is in zijn geheel de convergentie van drie pijlers: de sociale, de economische en de milieupijler, en de concrete toepassing van duurzame ontwikkeling in de onderneming vormt CSR (Corporate Social Responsibility).
Het bijzondere van een onderneming in de verzekeringssector is dat zij, meer dan enige andere onderneming, een sociale, ecologische en economische impact heeft, enerzijds door haar status als institutionele belegger en anderzijds door haar activiteit, met name wanneer zij levensverzekeringen en kapitalisatieproducten aanbiedt.

Dit beleid heeft dan ook tot doel aan te geven hoe de entiteiten van de AFI ESCA-groep rekening houden met duurzaamheidsrisico’s bij hun beleggingsbeslissingen en bij hun aanbod van verzekeringsproducten en de onderliggende waarden daarvan.

1- Het reglementaire kader : van de Solvency II-richtlijn tot de SFDR- regelgeving
Verzekeringsmaatschappijen spelen een sleutelrol in de financiering van de economie; hun activiteit is onderworpen aan een specifiek regelgevingskader.

Bovendien zijn verzekeringsmaatschappijen, uit de aard van hun activiteiten, professionals op het gebied van risicobeheer. Als zodanig bevinden zij zich in een bevoorrechte positie om duurzame ontwikkeling te bevorderen.
De verzekeringsmaatschappijen zijn dus verantwoordelijk voor al hun investeringsbeslissingen, die aan de volgende doelstellingen moeten beantwoorden:

• Respecteren van de regelgeving die vereist dat kapitaal moet worden vastgezet om aan verplichtingen te voldoen;
• Zoeken naar de juiste vergoeding voor risico’s (analyse van de risico/rendementsverhouding) ;

 • Beheer van activa binnen aansprakelijkheidsbeperkingen;

 • Op elk moment kunnen voldoen aan willekeurige toekomstige verplichtingen (het afhandelen van schadeclaims bij niet-leven, het nakomen van verplichtingen en het waarborgen van de veiligheid en liquiditeit van het kapitaal ten opzichte van onderschrijvers van levensverzekeringen).

  Deze doelstellingen moedigen verzekeringsmaatschappijen aan voorzichtig te zijn door rekening te houden met het risico dat tegenpartijen in gebreke blijven en door te streven naar periodieke inkomsten om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen.

 

De AFI ESCA-groep is onderworpen aan de Solvency II-richtlijn, die ondernemingen vrij laat om hun eigen beleggingskeuzes te maken, maar het prudent person-principe invoert, dat vereist dat:
« De beleggingen moeten veilig, liquide en rendabel zijn, in het belang van de verzekerden en begunstigden. »

De groep AFI ESCA is eveneens onderworpen aan de Verordening 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad inzake duurzaamheidsverslaglegging in de financiële dienstensector (SFDR Regelgeving of Disclosure). Deze regelgeving maakt deel uit van het actieplan van de Europese Commissie, waarvan één van de ambities is de kapitaalstromen te helpen heroriënteren naar duurzame en verantwoorde activiteiten, en schept nieuwe transparantieverplichtingen voor marktdeelnemers en financiële adviseurs met betrekking tot duurzame financiering. Deze regelgeving is, voor Fase 1, op 10 maart 2021 in werking getreden.

2- Het begrip duurzaamheidsrisico

Duurzaamheidsrisico kan worden gedefinieerd als een gebeurtenis of situatie op milieu-, sociaal of bestuurlijk gebied waarvan het optreden een wezenlijk feitelijk of potentieel negatief effect kan hebben op de waarde van de belegging.
Dit begrip omvat drie grote risico’s die hierna worden omschreven:

 •   Milieurisico : rekening houden met factoren gelinkt aan de klimaatverandering (broeikasgasemissies, verandering van landgebruik, enz.) ;

 •   Sociaal risico : aandacht voor factoren zoals loonverschillen tussen mannen en vrouwen of andere vormen van discriminatie, eerbiediging van de door de Internationale Arbeidsorganisatie vastgestelde rechten, dekking van de sociale zekerheid van werknemers, kinderarbeid, bescherming tegen arbeidsongevallen ;

 •   Bestuurlijk risico : aandacht voor factoren zoals de onafhankelijkheid van de bestuursorganen, het genderevenwicht in de managementteams, de managementstructuur, het beleid ter voorkoming van risico’s op witwassen en financiering van terrorisme, en het beleid ter voorkoming van corruptie.

  De term ESG (Environmental, Social, Governance) verwijst naar de drie belangrijkste risico’s die samenhangen met duurzaamheidsrisico.

  3- Modaliteiten voor de inachtneming van duurzaamheidsrisico’s

  3.1 – Activa die passiva vertegenwoordigen in Euro (voor de levensverzekering)

• het beheermandaat van DÔM FINANCE

AFI ESCA heeft het beheer van de obligatieportefeuille van zijn Eurofonds gedelegeerd aan de beheermaatschappij DÔM FINANCE.
AFI ESCA Luxembourg heeft ook het volledige beheer van twee van haar Eurofondsen, evenals het beheer van haar algemene activa, aan DÔM FINANCE gedelegeerd.

De strategie van DÔM FINANCE inzake maatschappelijk verantwoord investeren (ISR) wordt gekenmerkt door:

 • Normatieve uitsluitingen in verband met internationale verdragen, zoals het Verdrag van Oslo en het Verdrag van Ottawa, maar ook in overeenstemming met de aanbevelingen van de AFG (Association Française de Gestion).

  Deze uitsluitingen omvatten clusterbommen en antipersoneelmijnen, maar ook controversiële wapens zoals chemische, biologische, verarmd uranium, verblindende laser, brandgevaarlijke, niet-lokaliseerbare granaatscherven en kernwapens.

  Verblinding, brandwonden, diverse verminkingen door niet te lokaliseren granaatscherven, of het gebruik van uranium, dat op lange termijn catastrofale humanitaire gevolgen heeft, al deze wapens veroorzaken buitensporig of ongerechtvaardigd lijden bij de strijders en kunnen ook zonder onderscheid de burgerbevolking treffen, zelfs in perioden van ontspanning van de spanningen.

 •  Sectorale uitsluitingen (steenkool), in overeenstemming met het Akkoord van Parijs van 2015 ter bestrijding van de klimaatverandering, die tot doel heeft de opwarming van de aarde tegen 2100 tot minder dan 2°C en indien mogelijk tot 1,5°C te beperken.

  Thermische kolen zijn namelijk verantwoordelijk voor meer dan 44% van de broeikasgasemissies.
  Anderzijds hebben de ontwikkelde landen zich ertoe verbonden tegen 2030 geen thermische kolen meer te gebruiken.

  DÔM FINANCE heeft zich er dus toe verbonden zich geleidelijk uit deze sector terug te trekken en elke onderneming met een thermische omzet van meer dan 27% van haar beleggingen uit te sluiten. Deze drempel zal in 2030 0% bereiken, wat overeenkomt met de uitsluiting van elke onderneming met een activiteit die verband houdt met thermische kolen.

  Bovendien integreert DÔM FINANCE een analyseschema voor de selectie van emittenten dat rekening houdt met extra-financiële criteria, zodat in het algemeen alleen emittenten overblijven waarvan de rating hoger is dan die van het beleggingsuniversum, na uitsluiting van de 20% minst succesvolle.

Dat bij de uitoefening van het mandaat rekening wordt gehouden met klimaatveranderingsaspecten, komt ook tot uiting in het meten van de koolstofvoetafdruk en de monitoring daarvan.
Het beheermandaat van DÔM FINANCE voldoet aan alle voorwaarden voor het verkrijgen van het ISR-label, afgeleverd door de overheid.

Ten slotte steunt DÔM FINANCE twee belangrijke lokale initiatieven, namelijk:

De Principles for Responsible Investment (PRI)* Het Carbon Disclosure Project (CDP)**

Activa buiten het beheermandaat bij DÔM FINANCE

Wat de diversificatie van de activa betreft, volgt de Financiële Directie van de Groep een strategie voor de ontwikkeling van investeringen in infrastructuur, een activacategorie die op natuurlijke wijze beantwoordt aan de ESG-criteria:
– Bij langetermijninvesteringen in infrastructuur moeten ook de voor deze activa specifieke ESG-criteria worden beoordeeld.

– De aanvaardbaarheid van infrastructuur voor milieu en samenleving in alle stadia van de ontwikkeling ervan is een kritisch element in de analyse van de duurzaamheid op lange termijn van de infrastructuur.

Bovendien voert de AFI ESCA-groep een beleid van uitsluiting, waarbij ernaar wordt gestreefd niet te investeren in de steenkoolindustrie, in tonijnschepen, enz …

Wat de vastgoedbeleggingen betreft, beschikt de groep AFI ESCA over een vastgoedportefeuille die hoofdzakelijk in kantoorgebouwen is belegd.
Bij zijn acquisities kiest de groep AFI ESCA voor activa in het centrum van de stad, dicht bij communicatieknooppunten (treinstation, metro, tram), om het reizen met het openbaar vervoer of zachte mobiliteit te bevorderen.

Voor de activa in de portefeuille worden ontwikkelings- en verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd met het oog op de vermindering van energieverliezen.
In het geval van activa die worden gerenoveerd, hebben de uitgevoerde werkzaamheden tot doel de gebouwen in overeenstemming te brengen met de milieunormen (verwijdering van asbest, bestrijding van verontreiniging). Ze worden uitgevoerd in overeenstemming met milieunormen (BREEAM, HQE, BBC).

De groep AFI ESCA is begonnen met een audit van de energieprestaties van haar activa in 2021.

3.2 – Activa ter dekking van verplichtingen in rekeneenheden (voor de levensverzekering)

De activa die de rekeneenheden vertegenwoordigen, vloeien voort uit de beleggingsbeslissingen die door de verzekeringnemers zijn genomen.

• Specifiek geval van de SCPI en de gestructureerde producten van het gamma aan rekeneenheden van AFI ESCA.

Voor de selectie van dit soort fondsen doet AFI ESCA een beroep op de expertise van Exclusive Partners, een bedrijf dat door het ACPR is erkend als aanbieder van beleggingsdiensten (PSI).
Exclusive Partners integreert de ISR-dimensie in de diepgaande analyses die zij uitvoert op de financiële producten waarnaar zij verwijst.

Met betrekking tot het SCPI-aanbod van AFI ESCA hebben Exclusive Partners al in 2015 een sterk geloof in het prestatiepotentieel van een groene strategie geïntroduceerd.
In 2017 stelden de Exclusive Partners voor om het SCPI-assortiment uit te breiden met een maatschappelijk nuttig thema: Onderwijs

Wat betreft de selectie van gestructureerde fondsen, die ook door Exclusive Partners worden beheerd, heeft AFI ESCA parallel aan de aanbesteding een intern validatieproces opgezet, waarbij met name de afdelingen Risk, Marketing, Legal en Compliance zijn betrokken en waarin de volgende criteria zijn geïntegreerd: reputatie van de fondsbeheermaatschappij, risico van mismatch en kannibalisatie, vergoedingsvoorwaarden, aanwezigheid van ESG-criteria, enz…

• Een panel van rekeneenheden met inachtneming van de bepalingen van de Pact Wet

Het gamma van rekeningeenheden dat AFI ESCA aanbiedt, omvat verschillende beleggingsinstrumenten met het label SRI (Socially Responsible Investment).

Vanaf 1 januari 2022 zal AFI ESCA ook ten minste één “groene” en ten minste één “solidaire” rekeneenheid aanbieden, zoals bepaald in het reglement.

• Infrastructuurfondsen waarnaar wordt verwezen door AFI ESCA Luxembourg

Infrastructuur is een geheel van materiële activa en diensten van economische, sociale of technologische aard, die ter beschikking staan van de gemeenschap. Het speelt een sleutelrol in de economische groei.
Hun kenmerken (diensten aan de gemeenschap, hoge toetredingsdrempels, voorspelbare en terugkerende inkomsten, beheerste risico’s) en het kader waarin ze evolueren, maken ze tot een natuurlijke ESG-belegging: langetermijninvesteringen in infrastructuur integreren noodzakelijkerwijs een evaluatie van ESG-criteria.

Daarnaast worden investeringen in infrastructuuractiva gedaan via speciale fondsen, vaak beheerd door beheermaatschappijen die de PRI* hebben ondertekend.
AFI ESCA Luxemburg structureert en beheert zijn eigen interne infrastructuurfondsen om beter te kunnen toezien op de naleving van de ESG-criteria.

Met betrekking tot externe fondsen die worden aangeboden als beleggingsvehikels in levensverzekeringen en kapitalisatiecontracten, heeft AFI ESCA Luxembourg een overeenkomst gesloten met Quantalys om informatie te verstrekken over de naleving van ESG-criteria, waarvan sommige al een label hebben gekregen.

4- Opvolging en controle van deze duurzaamheidsrisico’s

Het duurzaamheidsrisico is opgenomen in de risicokaart van elke entiteit.
De groep AFI ESCA volgt en actualiseert regelmatig haar schriftelijk vastgelegde beleid, met inbegrip van haar beleid inzake risicobeheer, dat gedeeltelijk gewijd is aan het beleggingsbeleid.
De verplichting om uiterlijk op 1 januari 2022 te verwijzen naar groene en solidaire rekeneenheden is opgenomen in het nalevingsplan 2021 van AFI ESCA.

5- Aanpak van de belangrijkste negatieve effecten

De groep AFI ESCA,

– met de mandataris van AFI ESCA, DÔM FINANCE, over de omvang van de financiële en materiële activa die verplichtingen in eurofondsen vertegenwoordigen,
– met haar dienstverleners bij de verwijzing naar contracten geïnvesteerd in rekeneenheden,

de aanzet gegeven tot de ontwikkeling van een beleid om de belangrijkste negatieve duurzaamheidseffecten in kaart te brengen en te prioriteren.

Dit beleid zal de volgende doelstellingen omvatten:
– de integratie van ESG-kwesties in het besluitvormingsproces voor beleggingen ;
– de ontwikkeling van de samenwerking van de betrokken entiteiten van de AFI ESCA- groep met partner-beheermaatschappijen ;

 

– wijzigingen in de notering van beleggingsinstrumenten die als rekeneenheden in contracten “multi-fondsen” worden aangeboden ;
– de opstelling van een verslag over de activiteiten en de vorderingen.

6 – Vergoedingsbeleid

In de huidige formulering maakt het vergoedingsbeleid van de entiteiten van de AFI ESCA- groep geen expliciete melding van duurzaamheidsrisico’s.
Dit beleid is niettemin gericht op een gezond en doeltreffend beheer van alle soorten risico’s, met inbegrip van interne billijkheid en belangenconflicten, en moet ervoor zorgen dat deze niet leiden tot het nemen van buitensporige risico’s of tot onethisch gedrag.

Dit beleid moet er ook voor zorgen dat de AFI ESCA groep haar personeel vergoedt op een manier die niet in strijd is met de verplichting van het personeel om te handelen in het belang van de verzekeringnemer of de onderschrijver.

* De PRI, die in 2006 door beleggers in samenwerking met het Finance Initiative van de Verenigde Naties en het Global Compact van de VN werd gelanceerd, helpt ondertekenende beleggers ESG-factoren in hun beleggingsbeslissingen te integreren.
De ondertekenaars verbinden zich tot 6 principes :
– ESG-kwesties meerekenen in hun beleggingsbeslissingen
– ESG-kwesties in aanmerking nemen in hun beleid en praktijken ten aanzien van aandeelhouders
– Bedrijven waarin zij beleggen verplichten verslagen over hun ESG-praktijken te publiceren
– Bevordering van de aanvaarding en uitvoering van PRI’s door vermogensbeheerders
– Samenwerking met actoren uit de financiële sector die zich hebben verbonden tot de PRI, om hun doeltreffendheid te verbeteren
– Verslag uitbrengen over hun activiteiten en vorderingen bij de uitvoering van PRI’s
** CDP is een internationale non-profitorganisatie, tot eind 2012 “Carbon Disclosure Project” geheten, die ’s werelds grootste gegevensbank over de milieuprestaties van steden en bedrijven beheert.
CDP moedigt investeerders, bedrijven en steden aan actie te ondernemen om een echt duurzame economie op te bouwen door hun milieueffecten te meten en te begrijpen.