Door het ingeven van uw persoonlijke gegevens, gaan wij ervan uit dat u hiermee toestemt, – indien nodig en in voorkomend geval – met betrekking tot openbaarmaking beoogt in onderhavig privacybeleid.
Conform de Europese Wetgeving ter bescherming van de Persoonsgegevens van 25 mei 2018, beschikt u over een recht tot toegang, tot rechtzetting, tot verzet van communicatie en verwijdering van gegevens ten aanzien van uw persoon, via een eenvoudig schrijven gericht aan de Verzekeringsmaatschappij AFI.ESCA Luxembourg S.A met maatschappelijke zetel te L-2714 Luxembourg, 4 rue du Fort Wallis.
Onderhavig privacybeleid heeft tot doel u in te lichten over het gebruik van uw persoonsgegevens welke worden verzameld wanneer u onze website raadpleegt.

Doel van het verzamelen van uw gegevens :

Wij verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens, na u vooraf hiervan op de hoogte te brengen en met uw toestemming, teneinde u een betere dienstverlening of de nodige informatie te verschaffen. Derhalve kunnen wij uw informatie met persoonlijk karakter verzamelen wanneer u : de toegang PRO van de website www.afi-esca.lu gebruikt ; aan AFI.ESCA Luxembourg S.A. de toestemming verleent om de gegevens met persoonlijk karakter te gebruiken ; onze vragen beantwoordt (SMS, e-mails, vragenlijsten, enquêtes, enz…) ; een aanvraagformulier indient ; een enquête formulier invult ; een online formulier beantwoordt ;  deelneemt op sociale media pagina van AFI.ESCA Luxembourg S.A. zoals Facebook of Linkedin ; deelneemt aan evenementen, programma’s van klantenbinding van AFI.ESCA Luxembourg S.A. ; informatie verschaft aan derden in het kader van een intekening of uitvoering van diensten van AFI.ESCA Luxembourg S.A.

Teneinde onze dienstverlening te optimaliseren wensen wij te hopen uw persoonlijke gegevens te mogen gebruiken in het kader van direct marketing, verbetering van de werking van de website, contact. Wij respecteren de vertrouwelijkheid en de bescherming van uw gegevens, en zullen uw persoonlijke gegevens slechts voor deze doeleinden gebruiken. Het gebruik van uw persoonlijke gegevens in het kader van direct marketing zullen onderworpen worden aan voorafgaande informatie en, indien nodig, mits uw voorafgaand akkoord. Te meer, mocht u op eender welk moment wensen dat wij stoppen uw gegevens te gebruiken voor de hierboven vermelde doeleinden, kan u ons vrij contacteren volgens de instructies weergegeven in het voorwoord van onderhavig bericht. Wij zullen dan het gebruik van uw gegevens voor vermelde doeleinden onmiddellijk stopzetten.
Bovendien kunnen de verzamelde persoonsgegevens (sporadisch) worden overgemaakt aan geselecteerde derden, welke zich kunnen bevinden buiten de Europese Economische Ruimte (EER) in het kader van diensten die u worden aangeboden via onze website. Bijvoorbeeld, deze situatie kan zich voordien indien één van onze servers zich zouden bevinden in een land buiten de EER, of indien één van onze dienstverleners zich bevindt in een land buiten de EER. Dergelijke overdracht kan slechts door AFI.ESCA Luxembourg S.A. uitgevoerd worden mits strikte toepassing van de wettelijke en reglementaire schikkingen terzake, en namelijk mits strikte opvolging van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bescherming van personen ten aanzien van het gebruik van gegevens met persoonlijk karakter. Vermelde derden zullen u persoonlijke gegevens enkel gebruiken voor deze doeleinden die overeengekomen zijn met deze laatste en die u aangeduid werden. AFI.ESCA Luxembourg S.A verzoekt vermelde derden om beschermingsniveaus op te stellen, voldoende om de privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens te voorzien.

Wij respecteren uw persoonlijke gegevens en nemen derhalve maatregelen om ons ervan te gewissen dat uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke levenssfeer beschermd blijven indien wij uw gegevens overmaken buiten de EER. Te meer, indien u gebruik maakt van onze diensten wanneer u zich buiten de EER bevindt, kunnen uw gegevens overgemaakt worden buiten de EER voor het verlenen van vermelde diensten. Onder voorbehoud van de schikkingen van onderhavig privacybeleid, zullen wij geen enkele persoonlijke informatie verspreiden zonder uw toestemming, behalve indien wij hiervoor wettelijk gemachtigd of gehouden zijn (bijvoorbeeld bij gerechtelijke procedure of in het kader van gerechtelijke aanvragen of onderzoeken). Wij garanderen u dat wij uw gegevens niet zullen gebruiken voor vermelde doeleinden indien u aangegeven heeft dat deze niet mogen gebruikt worden wanneer u ze heeft ingediend, of ook later.

Verzamelde gegevens :

De gegevens met persoonlijk karakter welke kunnen verzameld worden door AFI.ESCA Luxembourg S.A bevatten volgende informatie (deze lijst is echter onbegrensd)

  • Contactgegevens (zoals, de naam, het adres, e-mailadres en telefoonnummer)
  • Informatie met betrekking tot een categorie (klant, partner, prospect, kandidaat)
  • Identificatiegegevens (zoals, uw identificatienummer van uw paspoort, uw nationaal nummer of het rijksregisternummer, rijbewijs, geboortedatum)
  • Demografische informatie (zoals, leeftijd, leeftijdscategorie, burgerlijke staat, geslacht)
  • Informatie eigen aan de dienst (zoals, voorkeur, besloten groep van gebruikers, lijst van personen die u verwezen hebben naar de onderschrijving van de dienst, limiet van verbruikskrediet,…)
  • Informatie over het doel van uw aanvraag (informatie, mededeling, klacht)
  • Navigatie gegevens (IP adres, aanmeldingen, enz.)

 

Privacy :

AFI.ESCA Luxembourg S.A waarborgt de privacy van uw gegevens, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling, waarvan zij kennis heeft en verbiedt zich deze mee te delen, te verkopen, uit te wisselen, over te dragen of te delen met derden, onder voorbehoud van onderhavig Privacybeleid. Deze privacy verbintenis is niet van toepassing op gegevens :

die de wet, de wetgeving van toepassing of een gerechtelijke beslissing zou verplichten op te volgen ; Noodzakelijk om aan wettelijke verplichtingen te beantwoorden (aanvragen of gerechtelijke onderzoeken) ; Uitwisselingen met onderzoekinstituten, marktstudie en/of partnermaatschappijen met studie- of promotionele doeleinden (behalve e-mails) ; Uitwisselingen met filialen van AFI.ESCA Luxembourg S.A ; De hierboven aangehaalde derden dienen in elk geval het strikt respect van de vereiste privacy verbintenissen opgelegd door AFI.ESCA Luxembourg S.A na te leven en uw gegevens met persoonlijk karakter enkel te gebruiken voor de doeleinden waartoe zij gerechtigd zijn.

 

Overdracht van gegevens :

AFI.ESCA Luxembourg S.A zal er zich steeds van vergewissen dat de overdracht van elk gegeven met persoonlijk karakter steeds uitgevoerd wordt conform de wet en de reglementering van toepassing, en namelijk mits opvolging van de Wet van 2 augustus 2002 met betrekking tot bescherming van personen met betrekking tot de behandeling van gegevens met persoonlijk karakter. Echter, ieder gebruiker verklaart de karakteristieken en beperkingen van het internet te aanvaarden, waarvan hij trouwens erkent voldoende op de hoogte te zijn, en namelijk van het onbeveiligd karakter ervan. Iedere gebruiker dient zelf de nodige maatregelen te treffen om eigen gegevens en/of software te beveiligen tegen intrusierisico of besmetting door virussen, en over te gaan tot de nodige backups. Te meer, iedere gebruiker erkent ingelicht te zijn dat de integriteit, de authentificatie en de privacy van gegevens, bestanden en gegevens van welke aard ook die hij wenst uit te wisselen op het netwerk niet kunnen gewaarborgd worden op dit internet, welke niet onder toezicht staat van AFI.ESCA Luxembourg S.A.

Bewaring van uw persoonlijke gegevens :

AFI.ESCA Luxembourg S.A kan sommige persoonlijke gegevens gedurende een specifieke periode bewaren, welke echter de maximale duurtijden vastgelegd bij wet en regelgeving van toepassing niet mogen overschrijden.

Veiligheid van uw persoonlijke gegevens :

Wij hechten groot belang aan uw persoonlijke informatie en wij verbinden ons er derhalve toe om u een voldoende niveau van beveiliging te waarborgen. Binnen deze optiek hebben wij een technologie en politiek geïmplementeerd met het oog op de beveiliging van uw privacy tegen elke niet toegestane toegang en misbruik en deze technische maatregelen zullen in de loop van de tijd een update ondergaan, indien nodig. Wij herinneren u echter dat ondanks onze verbintenissen van voldoende beveiliging met betrekking tot de privacy van uw persoonlijke gegevens, geen enkel systeem kan potentiële falingen voorkomen van het beveiligingssysteem, namelijk naar aanleiding van de karakteristieken en beperkingen van het internet.

Beleid met betrekking tot cookies :

Wij gebruiken de term « cookies » om cookies en andere gerelateerde technologieën te bepalen, gedekt door de Europese Richtlijn op de privacy en elektronische communicatie.

Wat is een cookie ?
Een cookie is een bestand dat door een website verstuurd wordt naar uw browser en op uw toestel waarmee u op het internet surft (uw computer of smart Phone bijvoorbeeld) opgeslagen wordt .Met de cookies die we gebruiken, kunnen we u niet rechtstreeks identificeren, maar ze registreren informatie in functie van het gebruik dat u van onze website maakt (navigatie, toegang tot accounts).

Waarom gebruiken wij cookies ?
De cookies die op deze website gebruikt worden, zijn bedoeld om uw navigatie te beveiligen en te vereenvoudigen. Deze cookies maken het voor ons ook mogelijk om te analyseren hoe vaak de site bezocht wordt, om de diensten die we u voorstellen te verbeteren en om de beveiliging te versterken. Om veiligheidsredenen kan het weigeren om een cookie te aanvaarden ertoe leiden dat sommige delen van de site niet toegankelijk zijn.

Hoe cookies verwerpen en verwijderen ?

Wij kunnen cookies gebruiken voor het verzamelen van uw te identificeren persoonlijke gegevens, om het toe te laten om sommige velden op formulieren automatisch in te vullen, en u beschikt tevens het recht tot wijziging en verwijdering ervan. U kunt echter, indien gewenst, kiezen om de cookies bepaald door AFI.ESCA Luxembourg S.A te weigeren, of de website van elke derde, door de parameters van uw browser aan te passen – wij nodigen u uit om de rubriek “Help” van uw browser te raadplegen om hier meer over te weten. Gelieve te noteren dat de meeste browsers automatisch cookies aanvaarden en indien u wenst dat deze niet gebruikt worden, zal u ze waarschijnlijk zelf dienen te blokkeren of verwijderen. U kunt zich ook begeven naar www.allaboutcookies.org voor alle algemene informatie met betrekking tot het cookiebeheer en eveneens om te weten hoe ze te verwijderen of te verwerpen. Voor informatie met betrekking tot het gebruik van cookies in de browser van uw telefoon, gelieve de handleiding van uw telefoon te raadplegen. Gelieve tevens te noteren dat indien u cookies verwerpt, het u nog steeds mogelijk zal zijn om onze website te bezoeken, alsook de mobiele toepassingen, doch sommige functies zouden niet correct kunnen functioneren. AFI.ESCA Luxembourg S.A biedt geen back-up service aan voor gegevens of informatie.

Wijzigingen aangebracht aan onderhavig Privacybeleid :

AFI.ESCA Luxembourg S.A kan periodieke aanpassingen aanbrengen aan onderhavig privacybeleid. Indien wij belangrijke wijzigingen aanbrengen aan onderhavig privacybeleid en aan de wijze waarop uw persoonlijke gegevens gebruikt worden, zullen deze wijzigingen op deze pagina weergegeven zijn en wij zullen niet nalaten u van elke belangrijke wijziging op de hoogte te brengen. AFI.ESCA Luxembourg S.A nodigt u vriendelijk uit om op regelmatig tijdstip dit privacybeleid te raadplegen.

Informatie over de maatschappij :

AFI.ESCA Luxembourg S.A.
4 rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg
+352 26 37 85 95